Alleluja!

Alleluja!
ที่เพิ่ม 4 เมษายน 2019

แท็กสติกเกอร์

ผู้เขียน

Poziomka
(28 ปีที่ผ่านมา)

ให้คะแนนสติกเกอร์นี้

ไม่มีคะแนน

PicMix ใช้สติกเกอร์นี้

ALLELUJASWIETA WIELKANOCNEjola0001

เคย 3 ครั้ง.